Porady - Warto wiedzieć

Sprawdź, ilu nauczycieli i z jakim przygotowaniem powinno odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki szkolnej, w której biorą też udział dzieci z zespołem Aspergera.

 

Decyzja należy do dyrektora

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej obiektami. Natomiast zgodnie z § 32 tego rozporządzenia przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Kryteria te uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

Ponadto, zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie krajoznawstwa i turystyki, organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.

W związku z tym to, ilu nauczycieli z jakim przygotowaniem będzie odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów, ustala dyrektor.

Przepisy nie wskazują konkretnej liczby i przygotowania nauczycieli opiekujących się uczniami podczas wycieczki. Na ustalenia w tym zakresie ma wpływ zarówno liczba uczniów, jak i ich potrzeby, a także specyfika i warunki wyjazdu. Biorąc pod uwagę inne rozwiązania dotyczące np. wsparcia dodatkowego nauczyciela w przypadku, gdy w grupie są uczniowie z niepełnosprawnością (opieka na świetlicy, organizacja oddziału integracyjnego) – dyrektor musi ocenić w konkretnej sytuacji jak zorganizować opiekę nad uczniami.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami) – § 2 i 32.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U.2018.1055) – § 5.

 

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl